Informacje dla autorów

W nalbliższym czasie ogłosimy termin naboru atrykułów do nr 5. 

W „Podkarpackich Studiach Bibliotecznych” publikowane są tylko artykuły oryginalne i tylko takie, których Autor nie zamierza publikować w innych czasopismach i pracach zbiorowych.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z Autorem. Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów. Autorzy udostępniają swój utwór zgodnie z licencją Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa i nie otrzymują honorariów. Treść umowy CC dostępna jest tutaj

Tekst prosimy przygotowywać wg następujących wskazówek:

Tekst

 • objętość artykułu - do 30 tys. znaków 
 • recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne, dotyczące publikacji wydanych nie dawniej niż w ciągu minionych 2 lat – objętość do 10 tys. znaków
 • komunikaty, informacje, sprawozdania – objętość do 10 tys. znaków 
 • program MS WORD (w formacie DOC lub RTF)
 • czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza, wyjustowanie
 • marginesy: 2,5 cm, (bez nagłówków, stopek i numerów stron)
 • nie należy stosować dodatkowego formatowania w postaci łamania na szpalty czy ręcznego przenoszenia wyrazów
 • powinien być podzielony na podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły 
 
Informacja o autorze
 • w górnej, lewej części artykułu imię i nazwisko autora, stopień / tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej oraz e-mail; 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu
 
Tytuł artykułu
 • w jęz. polskim i angielskim; 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany
 
Abstrakt + słowa kluczowe (nie dotyczy recenzji i komunikatów)
 • w jęz. polskim umieszczony pod tytułem
 • w jez. angielskim – na końcu tekstu za bibliografią 
 • 12 pkt., kursywa, maksymalnie 250 słów 
 • słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim umieszczone pod abstraktami (do 2 linijek)

Tabele, rysunki, schematy, wykresy i zdjęcia

 • tytuł i opis źródła należy umieścić pod danym obiektem graficznym (10 pkt.)
 • jeśli ilustracje są w kolorze – proszę dołączyć w postaci oddzielnych plików w formacie jpg lub gif, rozdzielczość 300 dpi

Przypisy

 • przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii załącznikowej wg tzw. „systemu oxfordzkiego”
 • odesłanie w tekście umieszcza się w nawiasie okrągłym wg poniższych zasad:
 • odesłanie do dzieła jednego autora (Nowak, 2003, s. 15), dwóch autorów (Nowak i Kowalski, 2005, s. 34), pracy zbiorowej (Biblioteki…, 1976, s. 54)
 • odesłanie do kilku dzieł (Nowak, 2003, s. 13 ; Malinowski, 2001, s. 23)
 • w przypadku prac anonimowych lub dokumentów bez autora należy podać początek tytułu (jedno lub dwa słowa umożliwiające odnalezienie pozycji w bibliografii). 
 
Bibliografia
 
Pełne dane bibliograficzne proszę podać w wykazie literatury zamieszczonej na końcu artykułu. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie wg nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, wg daty wydania w porządku chronologicznym (do daty dodaje się oznaczenia: 2005a, 2005b, 2005c). 
Opisy bibliograficzne powinny być tworzone zgodnie z zaleceniami norm: 
 • PN-ISO-690 (Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura) 
 • PN-ISO-690-2 (Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części). 
 
Wzór
 
 • Wydawnictwo zwarte
Aniszewska G. (red.) (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa.
Liedel K., Serafin T. (2011), Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej. Warszawa.
 
 • Rozdział w wydawnictwie zwartym
Jazdon A. (1998), Drogi awansu i motywowania pracowników W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Kraków, s. 109-125.
 
 • Artykuł w czasopiśmie
Lesky C. (2003), Outsourcing as longterm strategy „Information Outlook”, vol. 7, nr 6, s. 25-30.
Skórka S. (2011), Architekt informacji – creator przestrzeni informacyjnych „Przegląd Biblioteczny”, R. 79, z. 1, s. 47-61.
 
 • Książka elektroniczna
Niedźwiedzka B., Hunskar I. (red.) (2010), MedLib Train: zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych: przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy [on-line]. Kraków. Tryb dostępu: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=21288&dirids=1 [20.03.2011].
 
 • Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
Werla M. (2010), Polskie biblioteki cyfrowe, FBC i Europeana – etapy i bariery w przepływie informacji „EBIB – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” [on-line]. Nr 1 (110). Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/110/a.php?werla [12.05.2011].
Fichter D. (2003), Why and how to use blogs to promote your librarys services „Marketing Library Services” [on-line]. Vol. 16, nr 6. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18.07.2007].
 
 • Artykuł w książce elektronicznej
Maciejewska Ł., Szarski H., Urbańczyk B. (2004), Dostęp do czasopism elektronicznych w krajach Unii Europejskiej W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23-25 czerwca 2004 r. Konferencja naukowa [on-line]. Łódź. Tryb dostępu: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/maciejewska.pdf [11.03.2010].
 
 • Strona WWW
SBP Ogólnopolski portal bibliotekarski (2011), [on-line]. Tryb dostępu http://sbp.pl [10.05.2011].